Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI


Değerli site ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, üyelerimiz


MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülükleri yerine getirmekteyiz.
Şirketimiz MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ve fitcuit.com web sitesinde, üye ve müşteri bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, işlenmesi, kullanımı, değiştirilmesi, iletişimler ve sair hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Politikası, Kullanım Şartları geçerlidir.


GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI VE AMACI


İşbu Gizlilik Politikası, MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin,


a. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebini
b. Bilgilerin korunmasını
c. Bilgilerin işlenme amacı ve kişisel veri işlemlerini
d. Tanımlama bilgisini (çerez uygulaması)
e. İletişimleri
f. Kişisel verilere dair ziyaretçilerin/üyelerin/müşterilerin kanuni haklarını ve işlenen kişisel verilerini
g. Ziyaretçi/Üyelerin/Müşterilerin sorumluluğunu
h. Alışverişleri ve diğer tüketici işlemlerini
ı. Site içeriği üzerindeki hakları
i. Değişiklik yapma hakkını
açıklamaktadır.


a. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., kişisel verileri, internet sitesi, çerezler ve müşteri hizmetleri aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.


b. BİLGİLERİN KORUNMASI


Ziyaretçi/Üyeler tarafından verilen/taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.
fitcuit.com sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerde, kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda, kredi kartı işlemleri ve onayları şirketimiz MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’den bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca online olarak müşteri/üye/ziyaretçi ile arasında gerçekleştirilmekte olup kredi kartı ‘şifresi’ gibi bilgiler şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.
Siteye üye olmanız halinde, (varsa) ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı yazılan bilgiler, kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
fitcuit.com, kişisel verilerinizi 128 bit şifreleme ile SSL standartlarında korumaktadır.


c. BİLGİLERİN İŞLENME AMACI VE KİŞİSEL VERİ İŞLEMLERİ


MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizi, siz müşterilerimize daha iyi hizmetler sunmak amacıyla toplayabiliyoruz. Topladığımız kişisel bilgiler, bize ait en son ürünler, indirimler ve gelecekteki etkinlikler hakkında sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Ayrıca sizlerden aldığımız veriler, siz müşterilerimizle bilgi alışverişi içerisinde olarak, sizlerden hizmet ve servislerimizle ilgili en doğru şekilde geri bildirim almamızı sağlamaktadır.
MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği kanuni süre boyunca muhafaza edebilir:


1. Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi
2. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi
3. Akdedilen/Akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması, ifa edilmesi (Örneğin şirketimiz ile müşteriler/üyeler arasında mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve mesafeli satış sözleşmesinin ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi)
4. fitcuit.com internet sitesi üzerinden alışveriş yapan/yaptıran müşterilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi
5. Ziyaretçilere/Üyelere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması, ilgilenebilecekleri uygun ürünlerin belirlenmesi ve uygun ürünlerle ilgili müşterilere bilgi verilmesi, kampanya promosyon ve avantajlardan haberdar edilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması
6. Mesafeli Satış Sözleşmesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçilerek bilgilendirmelerin yapılabilmesi
7. Elektronik (internet/mobil vs.) ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi
8. Müşteri memnuniyetini artırmak, internet sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi/üyelerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek
9. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerinin değerlendirilmesi
10. Şirketimiz tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması
11. Mevzuatta veya şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması
12. Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi
13. Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
14. Talep ve soruların cevaplanması
15. Şirketimiz insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
16. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
17. Veri sahibinin (müşteri/üye) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması
Tarafınızdan toplanan tüm bilgiler, şirketimize sunduğunuz amaç doğrultusunda, bilgilerin toplanması sırasında ya da bu Gizlilik Politikamızda açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanılır.
MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere kişisel verileri, Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar çerçevesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlemektedir.


d. TANIMLAMA BİLGİSİ ( ÇEREZ UYGULAMASI )


Gizlilik Politikasında anlatılan amaçlar doğrultusunda işlenecek veriler toplanırken çerezler kullanmaktayız. Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde, internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, müşteri deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteyi oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak kişiye gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.
Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak suretiyle, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.
İnternet tarayıcısında çerez engelleme modunu aktif hale getirirseniz, fitcuit.com internet sitesinde sizler için geliştirilen bazı özelliklerden faydalanamazsınız.
fitcuit.com internet sitesini ziyaret ettiğinizde/üye olduğunuzda, çerez kullanımını, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel verilerin korunması mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda işlenmesini kabul etmiş sayılırsınız.


e. İLETİŞİMLER


Ziyaretçilerimiz/Üyelerimiz ile, hukuka ve ilgili mevzuata uygun olarak, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme ve işlemler için şirketimiz MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, SMS/kısa mesaj, telefon, bilgisayar, e-posta, faks ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir. Şirketimiz tarafından ziyaretçilerimize/üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir.


f. KİŞİSEL VERİLERE DAİR ALICILARIN/TÜKETİCİLERİN KANNUNİ HAKLARI VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca veri sahiplerinin (ziyaretçiler/üyeler/müşteriler) hakları şunlardır:


1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri (varsa) bilme
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
6. Kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme
7. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
Yukarıda açıklandığı üzere fitcuit.com internet sitesini kullandığınızda, kanunen bu haklara sahipsiniz. MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., ziyaretçilerin/üyelerin/müşterilerin kişisel bilgilerini hiçbir şekilde üçüncü parti kaynaklarla paylaşmayacaktır.
İsim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, her türlü ürüne ve hizmetlere ilişkin tercih, fatura içerikleri, cep telefonu numarası, cihaz kodları, çerez (tanımlama) bilgileri, web işaretçileri bilgileri, IP no-adresi, e-posta adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgileriniz işlenen/işlenebilecek kişisel verilerinizdir.


g.SORUMLULUK


Ziyaretçilerin/Üyelerin sitemizden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik ortamda yapılan bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından ziyaretçiler/üyeler sorumludurlar.
Sitemizi ziyaret eden herhangi bir ziyaretçinin fiili ehliyet durumunu bilemeyecek olmamızdan dolayı, reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenmeleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.
Kişisel verilerin korunması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenmiştir. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda da kişisel verilerin korunması için birtakım cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu incelendiğinde “kişisel veri” tanımının kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade ettiği görülmektedir. Dolayısıyla anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Gizlilik Politikası kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.


h. ALIŞVERİŞLER VE DİĞER TÜKETİCİ İŞLEMLERİ


fitcuit.com internet sitemizden yapacağınız alışverişlerde, her işlem sırasında göreceğiniz Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları geçerli olacaktır.


ı. SİTE İÇERİĞİ ÜZERİNDEKİ HAKLAR


Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.‘ye aittir.


i. DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI


MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., gizlilik politikası ve site kullanım şartları gibi konularda, ayrıca müşterilere/üyelere sunacağı ürün ve fırsatlarda, kampanya vb. gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler şirketimizce siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
Ziyaretçilerimiz/Üyelerimiz/Müşterilerimiz tüm bu konulara yönelik ek bilgi istemlerini, her türlü talep ve şikâyetlerini aşağıda yer alan iletişim kanallarını kullanarak şirketimiz MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘ye bildirebilirler. İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedüre (usulde/zamanda/şekilde) dayalı yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerekir.


Adres: 4026. Sk. Yunus Emre Mah., 35130 NO:38/A Karabağlar/İZMİR, TÜRKİYE,
Tel: 0 232 254 14 33
E-posta: info@fitcuit.com
Faks:
İnternet Adresi : https://fitcuit.com
MEGS Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güvenli ve kolay alışveriş

Adres

Megs gıda sanayi tic Ltd Şti

Üretim Yeri: Menderes / İzmir

Bir sorunuz mu var? Bizimle WhatsApp ve mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Alışveriş Sepeti kapat